Stanovy ČOS - výňatek

Odst. 4.10 Návrh na vyloučení člena může výboru jednoty v souladu s odst. 4.9. podat každý zletilý plně svéprávný člen jednoty, předsednictvo župy, Předsednictvo ČOS a kontrolní komise jednoty, župy nebo ČOS. Výbor jednoty propjedná vyloučení člena na své schůzi, na kterou musí být člen, který má být vyloučen, písemně pozván alespoň 15 dnů předem. Pokud se nedostaví bez řádné omluvy, může výbor jednoty jednat v jeho nepřítomnosti. K platnosti usnesení výboru jednoty o vyloučení člena je nezbytný souhlas nejméně dvou třetin všech členů výboru jednoty. Výbor jednoty zašle rozhodnutí o vyloučení člena s odůvodněním do 30 dnů od projednání vyloučenému členů, navrhovateli vyloučení a na vědomí příslušné župě. V usnesení bude poučení o možnosti podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí k předsednictvu župy. Předsednictvo župy rozhodne o odvolání nejdéle do 90 dnů od jeho doručení. Proti tomuto rozhodnutí již není přípustní odvolání. K projednání odvolání musí být navrhovatel písemně pozván alespoň 15 dnů před projednáním v předsednictvu župy.

Odst. 5.1.6 (Práva a povinnosti členů) být přizván k jednání, která se týkají jeho osoby. Při rozhodnutí v jeho neporspěch má právo se do 15 dnů odvolat k výboru jednoty. Pokud v 1. instanci rozhodl výbor jednoty, může se tento člen odvolat k předsednictvu příslušné župy, které rozhodnutí buď potvrdí, nebo je zruší a vrátí výboru jednoty k novému projednání.