Kauza vylučování členů a rušení tenisového oddílu

Původní webové stránky oddílu byly na žádost p. Strnada a výboru TJ provozovatelem zablokovány. Na původním webu byly průběžně uveřejňovány všechny informace a sportovní akce od roku 2013, zápisy ze schůzí, dokumenty týkající se rekonstrukce a později také dokumenty týkající se vylučování členů oddílu.  Tento nový web, za kterým stojí velká většina dnes už bývalého oddílu, je do vyřešení situace věnován uveřejnění dokumentů týkajících se vylučování členů a likvidace oddílu a něco málo o pořádaných akcích. A celé je to už hrozně dlouhé. Pokud kauzu neznáte, tak doporučujeme Aktuality, nebo čtení od konce ☺ 

aktuality zde- chonologicky níže

 • Léto a podzim 2018 - Usnesení župy - opětovné zrušení vyloučení - vylučovaní se opět odvolávají k župě a ta jejich vyloučení opět ruší. V usnesení župy stojí za přečtení mimo jiné pasáž týkající se zmanipulované nové zprávy nové Kontrolní komise TJ (dokument)
 • 23.9.2019 - Předžalobní výzva - Výbor jednoty na nic nereaguje....Vylučovaní jsou sice papírově členy TJ, ale není s nimi komunikováno, jsou jim vraceny členské příspěvky bez vysvětlení, není jim umožněno plnit povinnosti ani realizovat práva členů. (dokument)
 • 23.3.2020, 6.5.2020 a nakonec 24.6.2020 - Předvolání k soudnímu řízení ve věci diskriminačního jednání - kvůli covid 19 bylo jednání 2x odročeno, první stání ale proběhlo až 24.6.2020. Soud nařídil mediaci - pokus o vyřešení sporu smírem. (dokument)
 • 11.9.2020 - Soudem nařízená mediace (dokument) - odložena z důvodu karantény mediátorky - smír se tedy nestíhá
 • 21.9.2020 - Výborem TJ svolaná nová schůze k projednání vyloučení - veliká schůze - kompletní výbor TJ, vylučovaní i právní zástupci obou stran. Trvá skoro dvě hodiny. Za Kontrolní komisi přítomná ses. Ferzíková doslova odmítá osobně vysvětlit tvrzení a důvody, které komise předává výboru TJ formou dopisu, v jehož závěru je konstatován trvající požadavek na vyloučení. Vylučovaní předkládají na svou obhajobu a důkaz nerovného zacházení se členy Prohlášení Davida Budského (dokument), ve kterém pan Budský konstatuje, že se na jednání tehdejšího výboru podílel stejně jako vylučovaní, avšak sám vyloučen nebyl. Vyslechnutí pana Budského jako důkaz byl zamítnut. Budeme překvapeni rozhodnutím výboru TJ? Nebo je úplně jedno, co kdo říká a překládá a v prvé řadě jde o splnění zadání - vyloučit ??? Mimochodem jedním z důvodů vylučování jsou tyto webové stránky.

 • Naštěstí mají vylučovaní a my s nimi i jiné povyražení ;-)  - sice mimo strančické kurty, ale bavíme se a staráme se o tenisové mládí - Pořádané akce 


Pro správnou orientaci v následujících článcích a dokumentech je třeba znát hierarchii České obce sokolské (dále jen ČOS). Nejvýše je ČOS, pod ČOS spadají župy a župy jsou nadřízené orgány Tělocvičných jednot (dále jen TJ nebo Jednota). Všechny tyto články Sokola mají svou právní subjektivitu, řídí se však stejnými Stanovami a vnitrospolkovými předpisy a v určitých záležitostech (např. převody nemovitého majetku, dlouhodobé pronájmy, odvolání vylučovaných) jsou nižší články Sokola podřízeny článkům vyšším. Sportovní činnost uvnitř Jednot (především výkonnostní sport) je organizována v oddílech. Oddíly sice nemají právní subjektivitu, ale na základě vnitrospolkových směrnic mohou tvořit v podstatě samosprávné celky mající svůj výbor a hospodaří jako samostatné středisko se svými finančními prostředky.

Náš oddíl měl začátkem roku 2016 77 členů (z toho 40 dětí). Dění od konce roku 2015 připadá většině z nás jako špatná telenovela. Mezi lidmi, kteří spolu dříve pořádali společné přátelské turnaje a jiná setkání vládne zloba, arogance a nenávist. Příběh je o tom, jak menšinová část oddílu ovládnutím výboru TJ Sokola Strančice usiluje o naprosté ovládnutí tenisu ve Strančicích a likviduje většinu oddílu - vylučování dlouholetých členů, rušení oddílu, blokace přístupů k rezervacím, tzv. klíčová politika (nová pravidla přidělování klíčů od kurtů), striktní vymezení jen několika hodin pro mládež do 18 ti let, znepřístupnění informací, nepodložená tzv. "ústní tvrzení".... Ani snaha nadřízených orgánů, petice občanů a stížnosti členů zatím nedokázaly zvrátit ovládnutí tenisových kurtů menšinovou části oddílu. A bylo to snadné - rozšířit pár trefných pomluv a polopravd, na jejich základě jednotu i oddíl trochu rozvrtat, pak se nabídnout jako záchrana neutěšeného stavu a nechat se zvolit do vedení jednoty a pak už jen zrušit samosprávu oddílu A JE TO. Jednoduché.

Jenže po  pěti letech zbyla z původních 77 členů hrstka těch podávajících "udání" a pár přátel z "Mnichovic". Jedno závodní družstvo dospělých, jako pohrobek vylučované trenérky, A děti? Ty jsou trénovány víc na webu Sokola než na jeho kurtech..   

Před studiem vlastních dokumentů doporučujeme k přečtení  "Jak šel čas aneb Rekonstrukce rekonstrukce", který byl součástí Petice občanů na podporu vylučovaných a později byl upraven a doplněn o další události. Důsledky jednání současného výboru Jednoty kromě vylučování a rušení oddílu dobře dokresluje dokument "Co se děje na tenise?", který je reakcí na výborem Jednoty zveřejněnou Odpověď starostky na stížnost rodičů.

Výbor Sokola Strančice pravidelně zveřejňuje na webu Sokola a v obecním Strančickém zpravodaji zprávy o tom, jak je to teď na tenise skvělé a jaké radostné turnaje jsou pořádány. Skutečnost je taková, že pořádaných turnajů a akcí se zúčastňují v podstatě pouze sami členové výboru TJ Sokola Strančice a na vyhlášený turnaj dětí ani po přeložení termínu nezabloudilo dítě žádné.

Věříme, že s pomocí spolkových nadřízených orgánů a podporou strančických občanů i nečlenů Sokola nakonec převládnou základní principy sokolského hnutí - princip demokracie a fair play - oddíl zůstane, vylučovaní také, někdo se třeba omluví a místo psaní zase budeme hrát tenis.


Chronologicky seřazené dokumenty týkající se vylučování, rušení oddílu, činnosti výboru Jednoty

 • 30.12.2015   Podnět ke kauze vylučování - autor J. Strnad a 8 dalších podpisů - žádost o prošetření účetnictví, podepsaná m.j. J. Fersíkovou, která peněžní deník oddílu kontrolovala a přepisovala do účetnictví od roku 2009 do 3/2015 (dokument). Dodnes žádná chyba ve vedení účetnictví nalezena nebyla......
 • 04.01.2016   Schůze výboru TJ - 5 nespokojených členů TO (J. Strnad, J. Strnadová, L. Král, J. Štolbová a J. Šindelář - kromě J. Strnada jsou dnes všichni ve vedení TJ) informuje o rekonstrukci započaté údajně bez vědomí TJ a to přesto, že J. Šindelář a L.Král byli hlavními iniciátory okamžitého začátku rekonstrukce. Zároveň předávají podnět ke kauze vylučování. Na základě těchto udání výbor TJ okamžitě (bez vyslechnutí druhé strany) ruší výbor tenisového oddílu a požaduje převedení ušetřených oddílových peněz na účet TJ . Zrušení výboru oddílu je později bez omluvy odvoláno jako neoprávněné. Přikládáme vyjádření předsedy oddílu k jednání výboru TJ (dokument) a Zprávu k rekonstukci (dokument) předanou spolu s nabídky dodavatelů a návrhem Smlouvy o dílo 14.1.2016 výboru Jednoty.
 • 02.03.2016    Závěr kontrolní komise (KK) TJ - návrh na vyloučení 4 členů bývalého vedení oddílu kromě 5. člena výboru J. Šindeláře a to z  důvodu započaté rekonstrukce. J. Šindelář byl podle závěrů KK z vylučování z důvodu rekonstrukce vyjmut, protože podepsal žádost o prošetření účetnictví, i když toto udání s rekonstrukcí nijak nesouviselo.  - k účetnictví (dokument), k rekonstrukci (dokument)
 • 23.03.2016   Komentář vylučovaných k závěrům KK předaný výboru TJ k projednání den před vylučovací schůzi - k účetnictví (dokument), k rekonstrukci (dokument)
 • 24.03.2016   Petice na podporu vylučovaných (dokument), Rekonstrukce rekonstrukce, neboli jak šel čas (dokument) - vysvětlení událostí před započetím rekonstrukce
 • 24.03.2016   1. vylučovací schůze - končí nevyloučením a rezignací tehdejšího výboru TJ
 • 31.03.2016   Volební Valná hromada TJ (VH) - do vedení TJ a KK je zvoleno 9 členů tenisového oddílu, jedná se o téměř kompletní menšinovou skupinu tenisového oddílu, která je podepsána pod nesmyslným podnětem ke kauze vylučování. Po přestávce vyhlášené za účelem přípravy usnesení, kdy 24 členů (většinou tenistů) opustilo VH, jsou k projednání zařazeny další body, které nebyly na programu, zejména bod ukládající novému výboru "zaujmout konečné stanovisko ve věci vylučování". O tomto bodu nebylo ani hlasováno, přesto se stal bodem usnesení VH (zápis z VH a usnesení - dokument)
 • 27.04.2016   2. vylučovací schůze konaná na základě zmanipulovaného usnesení VH a bez povinného pozvání vylučovaných neboli "o nás, bez nás", nově řeší tzv. subjektivní stránku věci - výsledek vyloučení 3 členů, 4. člen vyloučen nebyl. Ten však již 4.4.2016 v reakci na výsledky VH oznámil své vystoupení ze ČOS (dopis 4. člena - dokument). Rozhodnutí o vyloučení (dokument)
 • 20.05.2016 Odvolání vylučovaných k nadřízenému orgánu Sokolské župě Barákově (dokument - Olga Kudrnová, ostatní podali podobná odvoláni)
 • 29.05.2016 Výbor Jednoty podává na Župu oznámení o zrušení registrace tenisového oddílu z důvodu rezignace dvou členů výboru TO a případné již třetí volby (z toho jedny byly ale nařízené výborem Jednoty) a dále z důvodu dlouhodobých neshod uvnitř oddílu (nepíše už, že se menšina zcela nekompromisně pomocí výboru Jednoty a vylučování prosazuje vůči většině oddílu a ničí dosavadní přátelskou atmosféru). O zrušení oddílu informovala starostka Jednoty členy oddílu emailem 21. 7. , tedy až 2 měsíce po zrušení registrace oddílu  a týden po župní schůzi 11.7.2016 viz níže (dokument).  Proč byla zrušena registrace oddílu pod odborem sportu ČOS? Takto registrované oddíly mají vlastní výbor a zpravidla podle směrnic ČOS samostatně hospodaří se svými příspěvky a výsledky své činnosti. Tak to bylo i v našem případě. Bez výboru oddílu podléhá tenis přímo vedení jednoty, tedy právě oné skupině tenistů, která se proti většině oddílu nedokázala jinak prosadit. A tak menšina ovládla většinu.
 • 07.06.2016   Stížnost na postup výboru Jednoty vůči výboru a členům oddílu (dokument)
 • 07.06.2016   Návrh na přezkum průběhu VH a neplatnost usnesení VH (dokument)
 • 11.07.2016    Rozhodnutí župy ve věci odvolání členů proti vyloučení, rušení oddílu, stížnosti na činnost Jednoty a průběh VH - ruší rozhodnutí o vyloučení, zrušení oddílu je neplatné, body usnesení zařazené po přestávce VH jsou neplatné (dokumenty: Rozhodnutí předsednictva župy, Zápis KK župy, Vyjádření předsedy OS župy)
 • 25.8.2016    Dopis výboru Jednoty vylučovaným členům - naprosto v rozporu s Rozhodnutím župy stručně sděluje, že jejich vyloučení je platné a jejich členství je ukončené (dokument)
 • 29.8.2016   Email O. Kudrnové Župě - žádost o odstranění rozporu mezi Rozhodnutím župy a Dopisem Jednoty
 • 06.09.2016   Sdělení Župy Jednotě ve věci doručení Rozhodnutí předsednictva župy. Výbor Jednoty tvrdí, že nic nedostal, župa píše pravý opak a vyzývá výbor Jednoty k doložení tzv. ústních tvrzení.... (dokument)
 • 14.09.2016    Sdělení Župy Jednotě - setrvání na původním rozhodnutí ze dne 11.7.2016, nebyly doloženy žádné dokumenty opravňující k vyloučení členů, na ústní tvrzení (výboru Jednoty) nelze brát zřetel (dokument)
 • 14.09.2016   Stížnost rodičů na činnost výboru Jednoty (dokument), Odpověď starostky (dokument), Reakce rodičů na odpověď starostky aneb CO SE DĚJE NA TENISE ? (dokument)
 • 10.10.2016    Jednání KK ČOS ve věci vylučování a průběhu a usnesení VH TJ - (protokol - dokument)
 • 14.10.2016    Sdělení Jednoty Župě ve věci vylučování (dokument) - Výbor Jednoty údajně doposud nemohl projednat Rozhodnutí předsednictva župy, protože Jednotě údajně nebyly s Rozhodnutím doručeny 2 přílohy - Memorandum (dokument), které odmítli osobně zástupci výboru jednoty podepsat na župní schůzi 11.7. a právní stanovisko k neoprávněnému zrušení výboru oddílu,  (dokument).
 • 25.10.2016   Sdělení Župy Jednotě - Župa sděluje Jednotě, že ve věci již rozhodla a  jednání výboru Jednoty předává k prošetření kontrolním orgánům  ČOS (dokument)
 • 26.10.2016   Žádost členů oddílu o svolání volební schůze - na několik emailových žádostí adresovaných předsedkyni oddílu i výboru Jednoty nebylo reagováno. Tato žádost byla předána osobně předsedkyni oddílu s potvrzením převzetí (dokument). Po lhůtu 30-ti dnů zůstala bez odpovědi. Schůze byla tedy podle Stanov a par.248 OZ svolána většinou oddílu na 18.12. Poté přišla první reakce od starostky Jednoty dorazila až 5.12.2016 - viz níže.
 • 14.11.2016  Slovo starostky ve Strančickém zpravodaji (hledej na staně 3, odkaz).  Zejména část týkající se bývalých funkcionářů oddílu se jich velmi dotkla (koneckonců připravili 440 tis na rekonstrukci bez dluhu, o sportoviště a tréninky dětí se starali ve volném čase...), podali proto žádost o uveřejnění odpovědi podle tiskového zákona (dokument).
 • 15.11.2016   Výbor Jednoty posílá rozhodnutí župy zpět jako "právně vadné". Takže od léta nejdříve o ničem nevěděli, pak to nedostali kompletní a nakonec.... Zdůvodnění "právní vadnosti" nemáme. Přikládáme pádnou odpověď župy Barákovy ze dne 26.11.2016 (dokument) .
 • 5.12.2016   Starostka jednoty MUDr. Štolbová odpovídá na pozvánku na volební schůzi tenisového oddílu. Ve stručnosti (dokument)- oddíl je zrušený, volby nejsou možné, vedoucího nám jmenoval výbor jednoty a je jím J. Šindelář starší. Vadné tedy nebylo asi jen jednomyslné rozhodnutí župy z 11.7.2016 (dokument) ale i vyjádření předsedy odboru sportu župy (dokument)...
 • 18.12.2016    Volební schůze tenisového oddílu - svolána na 19:00, začátek 19:30, přítomno 21 členů (+ 1 plná moc) z předpokládaných 38 dospělých členů oddílu. Přítomni byli také hosté ze župy a ČOS. Jednohlasně byl odvolán stávající výbor (resp. zbývající předsedkyně M. Špačková) a zvolen nový výbor (H. Kletečková - předsedkyně, A. Kratochvíl - místopředseda, A. Kudrnová - hospodář), Přiložen je zápis ze schůze včetně zpráv o činnosti, hospodaření, plánu činnosti  a rozpočet na rok 2017 (dokument). Spolu se zasláním zápisu ze schůze požádala nová předsedkyně H. Kletečková výbor TJ o koordinační schůzku na začátek ledna 2017.
 • 26.1.2017   Schůze výboru jednoty - na schůzi jsou na svoji žádost pozvání 2 členové nově zvoleného výboru oddílu, dále jsou přítomní hosté: předseda KK ČOS J. Materna, starosta župy A. Firbas a předseda odboru sportu župy P. Janich. Ve věci vylučování zazní, že po zrušení rozhodnutí výboru jednoty o vyloučení župou mělo být vyloučení výborem jednoty znovu projednáno. Ve věci zrušení registrace oddílu tenisu pod odborem sportu (výkonnostní sport) a jeho převedení pod odbor všestrannosti (rekreační sport a ostatní) bylo doporučeno ponechání tenisu pod odborem sportu. Doporučení se neshledá s úspěchem - zvolený výbor oddílu není akceptován, máme určeného vedoucího J. Šindeláře st.
 • 2.2.2017    Schůze kontrolní komise ČOS - výstupem je zápis (dokument), ve kterém je uvedeno ve zkratce - KK ČOS si není jistá, zda výbor jednoty neměl vylučované na projednání vyloučení podle Stanov čl. 4.10 pozvat. Župa neměla rozhodnout Rozhodnutím, ale Usnesením a vrátit věc zpět k projednání výborem jednoty podle čl. 5.1.6 Stanov. Výbor jednoty to pochopil správně a věc dne 12.10.2016 znovu projednal.  Členy tenisového oddílu opět vyloučil. Tady si KK ČOS není jistá, zda výbor jednoty neměl vylučované členy na projednání pozvat a taky jim nové rozhodnutí o vyloučení  s opodstatněním doručit (tyto povinnosti jsou uvedeny v čl. 4.10 i 5.1.6 Stanov ČOS). Zápis KK ČOS (kdo ho celý četl?) pak prezentuje starostka jednoty v obecním tisku a na webu jednoty tak, že jednota jednala podle Stanov, župa nikoliv a rozhodnutí jednoty jsou platná.
 • 12.10.2016   Nové projednání vyloučení. (něco jako dokument)  Datum 12.10.2016 skutečně naprosto "vybíhá" z časové řady.  Dopisem výboru TJ datovaným 23.2.2017 (po více jak 5 ti měsících) se vylučovaní dozvědí, že 12.10.2016 byli vlastně znovu vyloučeni. Skutečný dokument - Rozhodnutí nikdy nedostanou. Bylo podáno odvolání k župě proti novému vyloučení a zároveň byla na doporučení KK ČOS podána také žaloba k soudu. Později po podání žaloby k soudu, prohlásí výbor jednoty údajné projednání vyloučení ze dne 12.10.2016 pouze za vnitřní jednání výboru TJ (viz níže).
 • 20.6.2017   Usnesení předsednictva župy - zrušení údajného vyloučení ze dne 12.10.2016 (dokument)
 • 6.9.2017  Stanovisko výboru TJ k žalobě pro neplatnost vyloučení ze dne 12.10.2017 - zde bylo konstatováno, že 12.10.2016 vlastně žádné nové rozhodnutí o vyloučení učiněno nebylo a jednalo se "vnitřní stanovisko výboru TJ" , tedy nikoliv nové projednání dle 5.1.6 Stanov, jak se v zápisu ze schůze výboru TJ doslova uvádí. Výbor TJ nadále trvá na vyloučení ze dne 27.4.2016, jehož zrušení župou neakceptuje z důvodu formálních chyb. Dne 26.9.2017 proto vydala župa Opravné usnesení ke svému Rozhodnutí ze dne 11.7.2016 viz níže.
 • 26.9.2017   Opravné rozhodnutí župy k Rozhodnutí o zrušení vyloučení ze dne 11.7.2016 (dokument). Zde se ve výroku mino jiné uvádí, že O. Kudrnová, O. Trejbal a V. Boček jsou nadále řádnými členy... Také odůvodnění popisuje vývoj  událostí dost věrně a stojí za přečtení. Bude tento dokument , jak slíbila v jednom dopisu tenistům starostka TJ, zveřejněn na webu TJ???  - Dnes je 4.9.2019 - dodnes není tento dokument na webu TJ zveřejněn, přestože starostka TJ deklarovala, že bude zveřejňovat všechny dokumenty týkající se vylučování.
 • Dál už jen stručně 
 • Jaro 2018   Nové projednání vyloučení - tentokrát jsou pozvaní i vylučovaní a právníci obou stran a bylo to velké dvoudenní několikahodinové jednání, při kterém byla podkladem nová zpráva nové Kontrolní komise TJ, která sice prokazatelně manipulovala s důkazy, ale to není údajně důležité. Výsledek je opět vyloučení. 
 • Léto a podzim 2018 - Usnesení župy - opětovné zrušení vyloučení - vylučovaní se opět odvolávají k župě a ta jejich vyloučení opět ruší. V usnesení župy stojí za přečtení mimo jiné pasáž týkající se zmanipulované nové zprávy nové Kontrolní komise TJ (dokument)
 • 23.9.2019 - Předžalobní výzva - Výbor jednoty na nic nereaguje....Vylučovaní jsou sice papírově členy TJ, ale není s nimi komunikováno, jsou jim vraceny členské příspěvky bez vysvětlení, není jim umožněno plnit povinnosti ani realizovat práva členů. (20190923 Predzalobni vyzva)
 • 23.3.2020, 6.5.2020 a nakonec 24.6.2020 - Předvolání k soudnímu řízení ve věci diskriminačního jednání - kvůli covid 19 bylo jednání 2x odročeno, první stání ale proběhlo až 24.6.2020. Soud nařídil mediaci - pokus o vyřešení sporu smírem. (dokument)
 • 11.9.2020 - Soudem nařízená mediace (dokument) - odložena z důvodu karantény mediátorky - smír se tedy nestíhá
 • 21.9.2020 - Výborem TJ svolaná nová schůze k projednání vyloučení - veliká schůze - kompletní výbor TJ, vylučovaní i právní zástupci obou stran. Trvá skoro dvě hodiny. Za Kontrolní komisi přítomná ses. Ferzíková doslova odmítá osobně vysvětlit tvrzení a důvody, které komise předává výboru TJ formou dopisu, v jehož závěru je konstatován trvající požadavek na vyloučení. Vylučovaní předkládají na svou obhajobu a důkaz nerovného zacházení se členy Prohlášení Davida Budského, ve kterém pan Budský konstatuje, že se na jednání tehdejšího výboru podílel stejně jako vylučovaní, avšak sám vyloučen nebyl. Vyslechnutí pana Budského jako důkaz byl zamítnut. Budeme překvapeni rozhodnutím výboru TJ? Nebo je úplně jedno, co kdo říká a překládá a v prvé řadě jde o splnění zadání - vyloučit ??? Mimochodem jedním z důvodů vylučování jsou tyto webové stránky.


A to je zatím všechno.

Celá věc začala v zimě 2015. Snaha o spolupráci mezi výborem jednoty a výborem oddílu byla k ničemu. Výbor jednoty, složený z několika bývalých kamarádů tenistů, zrušil registraci našeho oddílu tenisu na odboru sportu ČOS  a dosáhl tím zrušení samosprávy oddílu. Tenis je tak řízený přímo jimi samotnými jakožto výborem jednoty a menšina tak na tenise ovládla většinu. Vylučovaní se zatím nedomohli svých práv. Podaří se tehdejší menšině, nyní z pozice ve vedení jednoty, otrávit nás ostatní tenisty? Necháme několika lidem za společně našetřené peníze zrekonstruované kurty a půjdeme hrát jinam? Většina z nás už hraje jinde nebo se věnuje jinému sportu, ale v pomalou spravedlnost věříme stále :-) Pokračování příště...