20160607 Stížnost na činnost výboru TJ

Česká obec sokolská, Župa Barákova

k rukám předsedy kontrolní komise

Zenklova 2/37

180 00Praha 8

 Ve Strančicích dne 7.6. června 2016


Věc: Stížnost na postup výboru Tělocvičné jednoty Sokol Strančice vůči výboru a členům tenisového oddílu jednoty

Vážený bratře předsedo,

v souladu s ustanovením čl. 5. 1. 5. stanov České obce sokolské (dále jen "ČOS") se na Tebe, jako předsedu kontrolní komise župy, obracíme s následující stížností na činnost výboru Tělocvičné jednoty Sokol Strančice, IČO: 65399951 (dále jen "výbor TJ" a "TJ") a žádáme o její prošetření kontrolní komisí župy (dále jen "KK"), protože se jako členové tenisového oddílu Tělocvičné jednoty Sokol Strančice (dále jen "TO") a dřívější členové výboru TO cítíme být poškozováni jednáním výboru TJ, k němuž se výbor TJ uchýlil v souvislosti zahájení rekonstrukce tenisových kurtů TJ tenisovým oddílem.

Nejprve bychom chtěli co nejstručněji shrnout genezi událostí, ke kterým v rámci naší TJ došlo. Tenis má v naší obci více jak 70ti letou tradici. TO je samosprávný a samostatně hospodařící oddíl TJ. TO má vlastní výbor, užíval zvláštní účet zřízený samotnou TJ pro účely hospodaření TO a má vlastní pokladnu. Každý rok předáváme TJ zpracované účetnictví TO. TO s TJ spolupracoval většinou jen v případech, kdy mu chyběla právní subjektivita, tedy například z důvodů dotačních a grantových řízení. V minulých letech neproběhly žádné změny v dlouhodobě zaužívaných postupech vzájemného jednání TJ a TO, ze strany TJ nebyly ani žádné stížnosti nebo připomínky k fungování TO a jeho výboru. Vše se změnilo v souvislosti s dlouho plánovanou rekonstrukcí povrchu tenisových kurtů. O potřebě rekonstrukce i záměru TO rekonstrukci provést TJ dlouhodobě věděla. TO neměl až do konce loňského roku dostatek vlastních finančních prostředků a na základě plné moci od TJ žádal o dotace. TJ (výbor TJ) rekonstrukci financovat nechtěla a ani neuvažovala, že by to v blízké budoucnosti zařadila do středu svého zájmu. V loňském roce 2015 se nám (TO) nepodařilo na rekonstrukci získat dotační prostředky, ale ke konci roku už jsme měli připravenou většinu potřebných financí z činnosti oddílu v minulých letech, pravidelných příjmů a zbytek finančních prostředků (70 tis.) přislíbili členové TO formou drobných půjček nebo dřívějším zaplacením členských příspěvků. TO tak mohl rekonstrukci už konečně provést, protože stav kurtů byl čím dál horší. Ke konci minulého roku (prosinec 2015) jsme tedy v TO odhlasovali velkou většinou hlasů dospělých členů TO zahájení rekonstrukce povrchu tenisových kurtů. Při rozhodování byl členům k dispozici i rozpočet akce, způsob financování, rozdělení prací na svépomocné a dodavatelské. Z důvodu překotného zahájení přípravných prací proběhlo hlasování po internetu. Vzhledem k dalšímu vývoji událostí považujeme za důležité uvést, že iniciátory urychleného zahájení rekonstrukce (svépomocným odstraněním antuky z kurtů) byly především br. Šindelář a br. Král, kteří do doby, než zjistili, že provedení rekonstrukce chce většina členů oddílu provést jinak, než si sami představují, proti postupu výboru TO nic nenamítali a plně se na něm podíleli, br. Šindelář dokonce jako pátý člen výboru TO. Skupina členů kolem br. Šindeláře a br. Krále chtěla dnes už netradičně rekonstrukci provedenou pouze svépomocí, většina členů oddílu však chtěla rekonstrukci provedenou v zásadních částech odbornou firmou podle návrhu a rozpočtu výboru TO. Rekonstrukce tak nebyla naplánovaná zcela v souladu s představami skupiny kolem br. Šindeláře a br. Krále, a když ti

zjistili, že výbor TO hodlá respektovat stanovisko většiny členů TO a ne jejich menšinové, začali zpochybňovat správnost postupu TO před výborem TJ, ačkoliv ho předtím spoluvytvářeli. Tím byla spuštěna další lavina událostí. Menšinová skupina TO, která své názory neprosadila proti většině oddílu v podstatě využila k prosazení svých zájmů nadřízený výbor TJ, který pak vůči výboru TO a oddílu jako celku nejednal nestranně a objektivně. Naopak i v rozporu se předpisy a stanovami ČOS i se zákony ČR. (např. pokus výboru TJ zrušit výbor TO; poskytnutí nepravdivých nebo zkreslených informací na jednání na župě, nerespektování doporučení župy; rozhodování o TO bez přizvání členů výboru TO; přímé ovlivňování voleb do výboru TO; původní rozhodnutí výboru TJ o provedení rekonstrukce tenisových kurtů za vyšší cenu než byla cena původně rozpočtovaná oddílem a zadlužení TJ (respektive oddílu); zmanipulované usnesení z VH , projednání a vyloučení členů bývalého výboru TO bez jejich pozvání na toto jednání (proti němuž jsme se odvolali k Předsednictvu župy, aby je přezkoumala a zrušila pro rozpor se stanovami ČOS a zákony ČR); poškození dobrého jména bývalých členů výboru TO a snížení vážnosti v rámci obce Strančice šířením nepodložených a jednostranně podávaných informací o jejich osobách a skutečnostech týkajících se rekonstrukce kurtů).

Jednání výboru TJ bylo ale podle našeho názoru v průběhu několika měsíců v některých momentech v rozporu se stanovami a předpisy ČOS a zákony ČR, a proto žádáme o prošetření těchto jednání a postupu výboru TJ, a to z níže uvedených důvodů:

- ses. Janovská jako starostka TJ, ačkoliv je právně vzdělána na volební schůzi TO 24.3.2015 ovlivnila volby nového výboru TO, když tvrdila, že není možné nechat se na zasedání zastoupit na základě plné moci, ačkoliv toto tvrzení nemá oporu ve stanovách ČOS ani v zákoně,

- ses.Janovská sdělila br.Bočkovi emailem dne 16.10.2015 k volební schůzi TO konané dne 24.10.2015, že (citace z emailu)

"1) stanovy ČOS nepočítají s výborem oddílu - tzn. jedná se o orgán bez opory ve vnitřních předpisech ČOS,

2) bude jeden vedoucí oddílu - standardně si ho členové oddílu volí sami. Pokud takový vedoucí nebude plnit své povinnosti, výbor TJ jej odvolá a jmenuje někoho jiného,"

ačkoliv volby a fungování výborů oddílů jsou formalizovány ve Směrnici č.4/2014 (Závazný pokyn k organizování sportu v rámci Odboru sportu ČOS)

- výbor TJ na své schůzi dne 4.1.2016 okamžitě zrušil výbor TO a to na základě stížnosti skupiny členů TO na zahájení rekonstrukce (v čele s br. Šindelářem a br. Králem - iniciátory rekonstrukce). Ke zrušení výboru TO výborem TJ došlo nejen neoprávněně ale hlavně okamžitě bez možnosti vyvrácení tvrzených skutečností, ačkoliv toto je zcela v rozporu s demokratickými principy prosazovanými v sokolském hnutí. Toto rozhodnutí poději výbor TJ bez omluvy revokoval.

- starostka TJ ses. Janovská poskytla na jednání na župě dne 20.1.2016 zkreslené informace (1. TO neměl vlastní účet ale účet, jehož zřizovatelem byla TJ, s podpisovými právy členů výboru TJ a výboru TO, 2. financování rekonstrukce bylo zajištěno ze zdrojů oddílu bez nároku na pomoc TJ, 3. TJ byla dlouhodobě informována o záměru a nutnosti rekonstruovat povrch kurtů viz. grantové aktivity. 4. záplavy z rybníka nad kurty nikdy nebyly), Starostka TJ takto postupovala, ačkoliv v té době měla k dispozici od TO veškeré podklady (Zprávu k rekonstrukci, rozpočet, způsob financování, nabídky dodavatelů, návrh smlouvy o dílo), byla si vědoma, že účet oddílu byl zřízen TJ, protože výpisy z tohoto účtu vchází pravidelně do účetnictví TJ a uvedla riziko záplav, přestože je původem ze Strančic a zná topologii i historii místa.

- nerespektování doporučení župní schůze TJ, TO a představitelů župy a ČOS ze dne 16.2.2016 (zápis), ačkoliv v závěru schůze vyjádření členů výboru TJ vedlo k přesvědčení, že doporučení bude respektovat

- 17.2.2016 - den po schůzce na župě, představil výbor TJ v usnesení ze své schůze vlastní projekt rekonstrukce kurtů výborem TJ s rozpočtem vyšším, než byl rozpočet TO (bez uvedení dodavatele, způsobu jeho výběru, termínu dodání, technického provedení...). Finanční nezajištěnost představené akce výboru TJ. V případě neúspěchu žádosti o mimořádný příspěvek obce, předepsání povinného příspěvku 3000,- Kč každému zletilému členu TO (viz zápis ze schůze), ačkoliv výbor TJ nemá pravomoc uložit členům takovou příspěvkovou povinnost,

- zmaření nabídky sponzorského daru 80.000,- Kč (a pokus vyloučit členy, kteří jej získali, z ČOS), zadlužení oddílu bezúročnou půjčkou od OÚ (v příloze), ačkoliv takové jednání poškodilo hospodaření TO

- přestože výbor TO měl rekonstrukci finančně i organizačně dobře připravenou a oddílem schválenou (viz rozpočet, harmonogram a připravená smlouva o dílo s firmou Sibera systém)a po výtkách o neinformovanosti TJ se maximálně snažil o spolupráci s výborem TJ, dne 24.1. 2016 odebral výbor TJ oddílu kompetence k řízení rekonstrukce a ujal se vedení rekonstrukce sám. K podpisu smlouvy s konkrétním dodavatelem došlo ale až v polovině dubna 2016, práce byly zahájeny v květnu. Postup výboru TJ ve věci rekonstrukce způsobil, že rekonstrukce nebyla zahájena včas a dodnes není dokončena. Členové TO a 4 závodní družstva nemají kde hrát, na tréninky jsou pronajímány jiné kurty

- některý z členů výboru TJ převedl peníze z účtu oddílu na účet TJ a vedení rekonstrukce se z titulu nově nabytých funkcí ve výboru TJ ujali autoři svépomocné rekonstrukce a iniciátoři akce především br. Král a br. Šindelář. Rekonstrukce sice nyní probíhá dodavatelsky, ale tenisovému oddílu nebyl představen ani celkový rozpočet ani technické provedení probíhající akce, které se dle reálného průběhu naprosto liší od verze schválené oddílem na členské schůzi 14.2.2016. Celkový rozpočet se členové oddílu, i přes přímé dotazování u výboru TJ a TO, dozvěděli až z oznámení starostky TJ občanům v obecním Strančickém zpravodaji. A to vše, ačkoli TO tenisové kurty vždy spravoval samostatně, na rekonstrukci si našetřil a takové jednání je v rozporu se Směrnicí č.4/2014 čl.3.B.1.i. Jsme toho názoru, že pro ostatní tenisové oddíly v rámci ČOS by legalizace takového jednání TJ vůči samostatně fungujícímu oddílu byla naprosto demotivující.

- o vyloučení členů TO rozhodl výbor TJ na své schůzi 27.4.2016 podle našeho názoru neoprávněně a to mimo jiné proto, že schůze výboru TJ svolaná 24.3.2016 k projednání vyloučení členů TO skončila bez shledání důvodů k vyloučení členů TO. Pokud tedy na další schůzi výboru TJ (po volební VH v naprosto jiném složení než na původní schůzi) mělo být jednáno o jiných skutečnostech než již projednaných na schůzi první, bylo z titulu naprosto jiného složení výboru TJ a nových projednávaných skutečností povinností pozvat členy navržené na vyloučení na takové jednání. Toto jednání však bez pozvání dotčených členů TO proběhlo, ačkoliv je to jednoznačně v rozporu s ustanovením Stanov ČOS čl.4 odst 4.9 a neslučuje se s ústavou zaručeným právem na obhajobu ani dobrými mravy. Další důvody žádosti o zrušení rozhodnutí výboru TJ o vyloučení členů TO ze dne 27.4.2016 jsou uvedeny v odvolání vylučovaných členů TO k předsednictvu župy.

- bod usnesení VH č. XXIII za účelem jehož splnění jednal výbor TJ dne 27.4.2016 o vyloučení členů TO (viz . Rozhodnutí Výboru TJ Sokol Strančice o návrhu na vyloučení členů TO z ČOS) byl na program VH údajně zařazen na konci VH po vyčerpání programu, vyhlášení přestávky za účelem přípravy usnesení a po té co členové TO opustili zasedání (viz zápis z VH). Tento úkol měl dát novému výboru TJ mandát znovu projednat vyloučení členů TO z ČOS, protože jinak by tuto záležitost nový výbor projednat nemohl. Ve skutečnosti ale nebyl tento bod výboru TJ uložen protože:

- zadání tohoto úkolu Valnou hromadou výboru TJ nebylo potvrzeno hlasováním VH

- podle do konce zasedání VH přítomných členů oddílu Taekwondo bod týkající se vylučování nebyl na VH v zápise popsaným způsobem vůbec projednáván (doufáme, že toto potvrdí i zástupce župy br. Jan Firbas). Bohužel nelze tuto skutečnost doložit audio nahrávkou zasedání VH, protože pořízení audio nahrávky bylo v úvodu zasedání br. Kudrnovi znemožněno na základě hlasování na návrh starostky TJ ses. Janovské - viz. zápis z VH.

Na základě shora uvedených skutečností jsme dospěli k závěrům, že:

- výbor TJ při probíhajících jednáních nejednal nestranně a nezávisle, když postupoval na základě a pouze v souladu s požadavky členů TO, kteří byli nespokojeni s postupem výboru TO a názorem většiny oddílu,

- výbor TJ nejednal v souladu s ustanovením čl. 2. 3. 4. stanov ČOS, podle nějž orgány jednoty propagují a rozvíjejí sokolské tradice a ideály (viz. čl. 2. 1. a 2. 2. stanov ČOS), když naprosto tendenčně a na základě osobního zájmu některých členů TO začal prohlašovat postup výboru TO za nesprávný, ačkoliv v mnoha předchozích letech postupoval výbor TO stejným způsobem a nebylo to ze strany TJ jakkoliv připomínkováno,

- výbor TJ nejednal loajálně vůči TO (jako své organizační jednotce) a župě, když poskytl župě zkreslené a nepravdivé informace o situaci v TO a v zásadě nerespektoval doporučení župy

- výbor TJ nejednal s péčí řádného hospodáře a v souladu se zájmy ČOS, když odmítl přijmout kompromisní řešení provedení rekonstrukce tenisových kurtů navržené výborem TO a schválené TO a postupoval tak, že způsobil nepřijetí nabídnutého sponzorského daru, zadlužení TJ (resp. TO) a zmařil včasné dokončení rekonstrukce,

- výbor TJ nejednal s dostatečnými znalostmi, když rozhodl o zrušení výboru TO, ačkoliv nemá pravomoc tak učinit a porušil tak základní demokratický princip, na němž je systém organizace ČOS vystavěn,

- výbor TJ nejednal v souladu se stanovami a vnitřními předpisy ČOS, když v rozporu s dlouholetou zavedenou praxí ze dne na den zamezil TO samostatně hospodařit, ačkoliv samostatné hospodaření oddílu je v souladu se směrnicí ČOS č. 4/2014 - závazný pokyn k organizování sportu v rámci Odboru sportu ČOS,

- výbor TJ nejednal v souladu se Směrnicí ČOS č.1/2013, čl.3 (Závazný pokyn ČOS

pro postup při konání valných hromad tělocvičných jednot) a ustanovením §253 odst. 3 OZ když na VH inicioval projednání záležitosti TJ a vydal k nim usnesení, ačkoliv projednání těchto záležitostí nebylo uvedeno předem v programu VH (viz zápis ze zasedání VH TJ) a nebylo o něm hlasováno jako o protinávrhu před původním návrhem programu, o úkolu uloženému VH

výboru TJ č. XXIII nebylo hlasováno a když je v zápisu ze zasedání VH uvedeno projednání záležitosti způsobem, jak vůbec projednávána nebyla .Z těchto důvodů podáváme zároveň samostatný návrh na prohlášení neplatnosti dotčených bodů usnesení VH,

- výbor TJ nejednal při vyloučení členů TO z ČOS podle Stanov ČOS čl.4 odst 4.9, jednal bez přítomnosti dotčených členů a bez úcty k základním právům občanů zaručených jim Ústavou ČR,

- členové výboru TJ při shora uvedených jednáních nejednali v souladu se svou povinností člena ČOS, kterou jim ukládá ustanovení čl. 5. 3. 1. a 5. 3. 2., tj. povinnost řídit se stanovami, které ukládají jednat v duchu sokolských idejí (hrát fair play, jednat čestně v soukromém i veřejném životě, jednat mravně, občansky odpovědně a rozvíjet demokratickou společnost...) a svým jednáním nepoškozovat dobrou pověst ČOS, ale přispívat svou činností k rozvoji ČOS a demokratické společnosti,

a proto žádáme, aby kontrolní komise župy Barákovy na základě této stížnosti přezkoumala shora uvedená jednání a rozhodnutí výboru TJ Sokol Strančice, a to jak výboru TJ Sokol Strančice, jehož funkční období skončilo dle 24. 3. 2016 odstoupením všech členů výboru TJ z funkce, tak výboru TJ, jehož funkční období začalo dne 31. 3. 2016 zvolením VH TJ, a posoudila jejich soulad se stanovami ČOS, dalšími vnitro-spolkovými předpisy ČOS a právními předpisy ČR a v případě, že shledá pochybení na straně výboru TJ navrhla nápravu, případně další projednání věci příslušnými orgány župy, popř. ČOS.

Za projednání záležitosti předem děkujeme, v případě potřeby jsme kontrolní komisi k dispozici na níže uvedených telefonních číslech.

..................... ....................... ....................... ............................

Václav Boček Ing. Oldřich Trejbal Ing. David Budský Ing. Olga Kudrnová

Přílohy:

1) Zpráva k rekonstrukci 12-2015

2) Výsledky dotazníků 12-2015

3) Výpis z účtu 2-2016

4) Zápisy ze schůzí a) 14-11-2015, b) 20-11-22015, c) 28-11-2015

5) Pozvánka na schůzku od L. Krále a J. Šindeláře

6) Email ses. Janovské V. Bočkovi 16-10-2015

7) Dopis p. Bočka výboru TJ 6-1-2016

8) Zápis ze schůze výboru TJ 17-2-2016

9) Nabídky a) Sibera, b) Forwardtenis, c) Vršasport, d) Linhart,

10) Oranžové hřiště 15-12-2015

11) Smlouva o dílo Sibera

12) Zápis z jednání na župe 16-2-2016

13) A) Nabídka daru b) Nazpět vzetí nabídky daru

14) Výpis z účtu 4-2016

15) TO schválené finále rekonstrukce 14-2-2016

16) Zápis z VH 31-3-2016.

Podpisové archy

Se Stížností na postup výboru Tělocvičné jednoty Sokol Strančice vůči výboru a členům tenisového oddílu jednoty a Návrhem na přezkum průběhu a platnost rozhodnutí Valné hromady TJ Sokol Strančice ze dne 7.6.2016 se dále ztotožňují:

Připojeno přes 40 podpisů členů TJ a rodičů dětí. Podpisové archy byly odevzdány Župě Barákově