20130520 Odvolání proti vyloučení k župě Barákově

Vloženo je odvolání Olgy Kudrnové k nadřízenému orgánu Jednoty tedy župě Barákově. Podle stanov ČOS není proti rozodnutí župy ve věci odvolání proti vyloučení opravný prostředek.

Česká obec sokolská, Župa Barákova

Předsednictvo župy, Zenklova 2/37

Praha 8, 180 00

Ve Strančicích dne 20. května 2016

Věc: Návrh na přezkoumání rozhodnutí výboru TJ Sokol Strančice o vyloučení člena ze spolku

Vážení členové předsednictva, sestry a bratři,

obracím se na vás ve věci rozhodnutí výboru TJ Sokol Strančice ze dne 27. 4. 2016 o mém vyloučení ze spolku (dále jen "rozhodnutí o vyloučení"). S odvoláním na ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a čl. 4. 11. stanov spolku Česká obec sokolská (dále jen "ČOS") v aktuálním znění podávám tímto návrh, aby Předsednictvo župy Barákovy přezkoumalo a následně zrušilo rozhodnutí o vyloučení, a to z níže uvedených důvodů.

Po celou dobu členství v TJ Sokol Strančice (dále jen "TJ") tedy od roku 1990 jsem se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí nedopustila žádného jednání, které by směřovalo nebo mělo směřovat k poškození tenisového oddílu (dále jen "TO"), TJ nebo ČOS jako celku. Ve spolupráci s ostatními členy bývalého vedení TO jsem se naopak vždy snažila o rozvíjení činnosti oddílu a zajištění dobrých podmínek pro její provozování, čemuž svědčí i spokojenost členů oddílu s jeho činností, vysoký počet členů oddílu s velkým podílem dětí a výsledky hospodaření TO za dobu působnosti bývalého výboru TO, jehož jsem byla členkou víc jak 10 let a snažila jsem se navázat na dobrou práci mých předchůdců. Tenisový oddíl vždy spravoval tenisové kurty samostatně za své finanční prostředky. S TJ spoluracoval většinou jen v případech kde, chyběla oddílu právní subjektivita, tedy v případech grantových a dotačních řízení. Toto nebyl případ rekonstrukce kurtů výhradně ze zdrojů oddílu, kde byla potřeba součinnost s TJ pouze podpisem smlouvy o dílo. Činnost výboru TO probíhala po léta stejným způsobem a nebyla nikdy výborem TJ napadána pro nesoulad se stanovami ČOS.

Vše se změnilo koncem roku 2015, kdy část členů oddílu - br. Jiří Šindelář, br. Jiří Strnad, ses. Jana Strnadová, ses. Jitka Štolbová, br. Ladislav Král - začala prosazovat rekonstrukci kurtů svépomocí, bez spolupráce s odbornou firmou. Pro úplnost uvádím, že na popud a naléhání právě br. Jiřího Šindeláře a br. Ladislava Krále byla zorganizována začátkem prosince 2015 (bývalému výboru TO vytýkaná) brigáda, při níž byla stržena z kurtů TJ antuka.

Nespokojená skupina členů oddílu v čele s br. Šindelářem, br. Králem nenašla podporu pro svou vizi amatérské rekonstrukce kurtů a i přes nesouhlas většiny ostatních členů TO (viz zápis ze schůze TO 14.2.2016), chtěla za každou cenu prosadit své zájmy. Využila dosavadní neformalizované praxe ve fungování TO a TJ a zveličováním formálních nedostatků jednání výboru TO, dosáhla zastavení procesu rekonstrukce tenisových kurtů pod vedením TO, který nebyl v souladu s jejími záměry. Nadto získala tato skupina členů TO pro sebe rozhodující pozice v orgánech TJ (viz. odstoupení výboru TJ dne 24. 3. 2016 v průběhu projednávání návrhu KK na vyloučení členů výboru TO ze spolku a složení nově zvoleného výboru TJ - valnou hromadou TJ ze dne 31. 3. 2016) a v současné době usiluje o vyloučení členů, kteří by mohli, vzhledem k dříve vyjádřeným názorům a postojům k probíhající rekonstrukci kurtů, být nepohodlnými. Výsledkem je, že

a) přestože jsem se vědomě nedopustila žádného jednání, které by bylo v rozporu se zájmy TO, TJ nebo ČOS, a mým cílem bylo vždycky jednat v souladu s jejich zájmy,

b) přestože výbor TO za trvání mého členství nepostupoval jinak než v předchozích funkčních obdobích (tj. postupoval i v minulosti obdobně, a přesto pro svůj postup nebyl nikdy napadán výborem TJ pro rozpor postupu se stanovami a ani nebyl neplatně rušen z důvodu tohoto postupu) a

c) přestože TO dlouhodobě hospodářsky i sportovně prosperuje,

rozhodl výbor TJ (jehož členy se v průběhu rozhodování o vyloučení stali členové části TO, kteří v lednu 2016 požádali kontrolní komisi TJ o prověření postupu výboru TO), že jsem se společně s dalšími členy výboru TO dopustila jednání, které hrubě porušuje stanovy ČOS a mám proto být vyloučena z ČOS.

S rozhodnutím o mém vyloučení nesouhlasím a považuji je za neplatné pro rozpor se stanovami ČOS i zákony ČR.

Samotná akce "stržení antuky" označovaná v Závěru Kontrolní komise jako úmyslné znehodnocení kurtů nemusela být nutně završena kompletní rekonstrukcí s navýšením užitné hodnoty kurtů. Antuka na kurtech nebyla strhávána více jak 25 let a její vrstva dosahovala 4-12cm. Stržení této vrsty už bylo nezbytné a celá akce mohla skončit také pouhým urovnáním podkladové škváry, jejím menším doplněním a nanesením správné propustné vrstvy antuky (viz Rozpočet bez rekonstrukce - zápis ze schůze 6.3.2016).

Rozhodnutí o vyloučení je podle mého názoru v rozporu s ustanovením čl. 4.8. stanov ČOS, protože nebylo prokázáno, že jsem se dopustila hrubého porušení stanov ČOS, nebo naplnila jiný důvod pro vydání rozhodnutí o mém vyloučení ze spolku. Rozhodnutí výboru TJ nespočívá totiž na objektivním hodnocení prokázaných skutečností, jenž je k prokázání hrubého porušení stanov ČOS nezbytné, ale na subjektivní interpretaci závěrů šetření kontrolní komise, kterou provedli zadavatelé tohoto šetření - br. Jiří Šindelář, ses. Jitka Štolbová, ses. Strnadová, br. Král a další členové výboru TJ a doplnili je o vybrané informace o minulých dějích, které nebyly v průběhu rozhodování výboru TJ žádným způsobem doloženy důkazy, nebo jsou uvedeny v nesprávných souvislostech. Rozhodnutí o vyloučení je tedy značně zmatečné, nepřezkoumatelné.

Rozhodnutí o vyloučení je dále v rozporu s ust. čl. 4. 9. stanov ČOS, protože projednání "subjektivní stránky věci" , bylo výborem TJ provedeno na jednání dne 27. 4. 2016, na které jsem nebyla pozvána, ačkoliv jsem dle uvedeného ustanovení stanov měl být. Stanovy ČOS jednoznačně určují, že návrh na vyloučení člena může výbor TJ projednat v jeho nepřítomnosti jen v případě, že byl na jednání nejméně 15 dní předem pozván a že se bez omluvy na jednání nedostaví. Skutečnost, že jsem byla pozvána na předchozí jednání výboru, nic nemění na tom, že mám právo být při projednání jakékoliv části návrhu na vyloučení a měla jsem tedy být pozvána i na druhé jednání v této věci. Výbor TJ mi tak zabránil účastnit se jednání a odňal mi možnost vyjádřit se ke všem tvrzením uvedeným v návrhu a ke všem projednávaným skutečnostem. Rozhodnutí vydané za těchto podmínek je podle mého názoru stiženo vadami, pro něž musí být shledáno neplatným.

Dále namítám, že na jednání, kterým jsem se měl společně s ostatními členy TO dopustit hrubého porušení stanov ČOS (příprava rekonstrukce tenisových kurtů bez projednání s výborem TJ, započatá stržením antuky), se podílelo více členů oddílu (včetně některých současných členů výboru TJ, kteří ze stejného důvodu rozhodovali o mém vyloučení), ale ne všichni jsou v souvislosti s tímto jednáním pohnáni k odpovědnosti. Protože pokud podle odůvodnění uvedeném tzv. subjektivní stránce věci jseme si byli já a br. Boček jako dlouholetí činovníci TO vědomi, že úmyslně obcházíme TJ, pak také br. Šindelář jako bývalý starosta TJ a bývalý vedoucí TO si měl být ještě lépe vědom, že zahájením rekonstrukce obchází TJ a že toto mělo být projednáno na valné hromadě. Přesto inicioval společně s br. Králem brigádu na stržení antuky (viz zápis ze schůze 14.2.2016) a navíc by tak činil ještě před schválením akce oddílem (viz příloha - korespondence J.Šindeláře a O. Kudrnové). A za tento čin nyní vylučuje br. Šindelář a br. Král ze spolku své bývalé kolegy z výboru TO. To že br. Šindelář spolupodal návrh na prošetření účetnictví oddílu je jistě zcela nesprávný důvod k vyjmutí br. Šindeláře z odpovědnosti za zahájení rekonstrukce. Přesto je tento důvod uveden v Závěru Kontrolní komise. Podle mého názoru tímto postupem rovněž porušuje výbor TJ stanovy ČOS, protože v právech a povinnostech jsou si podle stanov všichni členové spolku rovni a měli by tedy být pohnáni k odpovědnosti všichni zúčastnění členové nebo nikdo z nich. Dále je tímto postupem porušována povinnost spolku vyplývající z ust. § 212 odst. 1 věta druhá zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle nějž "Korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva a oprávněné zájmy". I v tomto bodě je tedy vydané rozhodnutí v rozporu se stanovami ČOS a se zákonem a jsou jím porušována má členská práva.

Rozhodnutí o vyloučení je podle mého názoru dále v rozporu s právními předpisy ČR proto, že při jeho vydání bylo porušeno mé právo na spravedlivý proces (jehož ochrana je mi zaručena čl. 36 a násl. zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod), a to několikerým způsobem:

 1. rozhodnutí je založeno na interpretaci skutečností, které nebyly objektivně zjištěny ani posuzovány (konstatování "subjektivní stránky jednání", které není podloženo jakýmkoliv důkazem, nebo je uvednéné v nesprávných souvislostech a ke kterému neměl nikdo z dotčených osob možnost se vyjádřit), a při jeho vydání nebyly žádným způsobem vzaty v úvahu okolnosti svědčící v můj prospěch (viz. příloha - vyjádření k závěrům šetření kontrolní komise předložené výboru TJ na jednání dne 24. 3. 2016 - šedou barvou odlišené dodatky, doplněné k závěrům komise), neboť se s nimi v odůvodnění rozhodnutí výbor TJ nijak nevypořádal,

 2. v průběhu projednávání mého vyloučení se změnilo složení rozhodujícího orgánu (výbor TJ), ačkoliv mám právo, aby od počátku do konce rozhodovali tytéž osoby (při prvním projednávání zasedal výbor TJ ve zcela jiném složení než při druhém projednávání, na které jsem nebyl pozván),

 3. členy orgánu, který rozhodoval o mém vyloučení (výbor TJ) se v průběhu projednávání věci staly i osoby, které byly osobně zainteresovány na výsledku rozhodnutí a rozhodovaly tedy osoby podjaté, které měly být z rozhodování vyloučeny.

Závěrem uvádím už jen tolik, že jsme ve spolku s dalšími členy bývalého výboru TO snažili vždy jednat správně. Jako dobrovolní činovníci TO jsme vše dělali v dobré víře, a tak jak byla zavedená praxe. Po roztržce uvnitř TO a zásahu TJ do chodu TO jsme se ze všech sil snažili, jednat důsledně v souladu se všemi předpisy, i když to tak dříve důsledně nebylo třeba, a ani výbor TJ tak dříve nepostupoval. Rovněž jsme z důvodu nenadálé změny v jednání výboru TJ (viz okamžité zrušení výboru TO výborem TJ) kontaktovali i předsedu legislativně právní komise ČOS Mgr. Miroslava Kroce a řídili se jeho doporučeními. Kontaktovali jsme župu, aby nám pomohla vyřešit vztah mezi TJ a TO v otázce rekonstrukce. TJ jsme poskytli veškerou možnou součinnost. Za TO nebyl ze strany výboru TO podepsán žádný dokument, naopak obrátili jsme se na TJ s žádostí o podpis dojednané smlouvy o dílo. Všechny uvedené kroky i snaha však narazili na nevoli ze strany bývalého výboru TJ podporovaného částí členů TO v čele s br. Šindelářem. V současné době čelíme nevoli těchto členů TO přímo, když vykonávají funkce ve výboru TJ a snaží se všemi prostředky zbavit nás členství ve spolku. Jsem však přesvědčena o tom, že nejsou oprávnění upírat nám členská práva vyplývající ze stanov ČOS a porušovat práva, která jsou garantována zákonem.

S odvoláním na shora uvedené skutečnosti a přiložené listinné důkazy navrhuji, aby předsednictvo župy Barákovy zrušilo rozhodnutí výboru TJ Sokol Strančice o mém vyloučení ze spolku.

S úctou a sokolským Nazdar

.......................................

sestra Olga Kudrnová

nar. 8.11.1966

bytem Na Sídlišti 354, Strančice

Seznam příloh 1-17 na následující straně

Seznam příloh překldádaných k Návrhu na přezkoumání rozhodnutí:

 1. Petice

 2. Komentář k Závěrům Kontroní komise TJ Sokol Strančice

Seznam příloh předkládaných ke Komentáři k Závěrům Kontolní komise TJ Sokol Strančice

 1. Zpráva k rekonstrukci (úvod, technické řešení, výkres, rozpočet, harmonogram prací

 2. Hydrogeologický posudek

 3. Zápisy ze schůzí výboru TO ze dne 14.11., 20.11., 28.11.2015

 4. Zveřejnění výsledky dotazníkové akce, dotazník, průvodní dopis k dotazníku

 5. Usnesení výboru TJ ze dne 21.1.2016

 6. Dopis Mgr. Kroce, jednatele ČOS a předsedy legislativně právní komise

 7. Email starostky TJ členům TO ke schůzce představující projekt J.Šindeláře a L.Krále 11.2.2016

 8. Zápis z členské schůze TO ze dne 14.2.2016

 9. Zápis z jednání na župě Barákově ze dne 16.2.2016

 10. Emailová korespondence O. Kudrnové pro H.Janovskou a s p. Siberou ze dne 17.2.2016

 11. Usnesení výboru TJ ze dne 17.2.2016

 12. Zápis z členské schůze TO 6.3.2016

 13. stav účtu ke dni 29.2.2016, stav pokladny k 6.3.2016

 14. Dopis s oficiální nabídkou sponzorského daru firmy Kasia Vera

 15. Prohlášení br. Picka