Kauza vylučování členů a rušení tenisového oddílu ve Strančicích

Chronologicky seřazené dokumenty týkající se vylučování, rušení oddílu, činnosti výboru Jednoty

 • 30.12.2015    Podnět ke kauze vylučování - autor J. Strnad 8 dalších podpisů - žádost o prošetření účetnictví, podesaná m,j, J. Fersíkovou, která peněžní deník oddílu kontrolovala a přepisovala do účetnitví od roku 2009 do 3/2015 (dokument)
 • 01.04.2016   Schůze výboru TJ - nespokojení členové TO informují o započaté rekonstrukci a předávají podnět ke kauze vylučování - výsledek později odvolané neoprávněné zrušení výboru TO výborem TJ a požadavek na převedení oddílových peněz na pčet TJ . Vyjádení předsedy oddílu k jednání výboru TJ (dokument)
 • 02.03.2016    Závěr kontroní komise (KK) TJ - návrh na vyloučení 4 členů bývalého vedení oddílu kromě 5. člena J. Šindeláře - k účetnictví (dokument), k rekonstrukci (dokument)
 • 23.03.2016    Komentář vylučovaných k závěrům KK předaný výboru TJ k projednání před vylučovací schůzi - k účetnictví (dokument), k rekonsturkci (dokument)
 • 24.03.2016    Petice na podporu vylučovaných (dokument), Rekonstrukce rekonstrukce, neboli jak šel čas (dokument) - vysvětlení událostí před započetím rekonstrukce
 • 24.03.2016 1. vylučovací schůze - končí nevyloučením a rezignací tehdejšího výboru TJ
 • 31.03.2016 Volební Valná hromada TJ (VH) - do vedení TJ a KK je zvoleno 9 členů tenisového oddílu, jedná se o menšinovou skupinu tenisového oddílu, která je podepsána pod podnětem ke kauze vylučování, po přestávce, kdy VH opustilo 24 členů (většinou tenistů), jsou k projednání zařazeny body, které nebyly na programu, zejména bod ukládající novému výboru "zaujmout konečné stanovisko ve věci vylučování". O tomto bodu nebylo ani hlasováno, přesto se stal bodem usnesení VH (zápis z VH - dokument)
 • 27.04.2016 2. vylučovací schůze konaná na základě zmanipulovaného usnesení VH a bez povinného pozvání vylučovaných - výsledek vyloučení 3 členů, 4. člen vyloučen nebyl, vystoupil z ČOS
 • 20.05.2016 Odvolání vylučovaných k nadřízenému orgánu Sokolské župě Barákově (dokument - Olga Kudrnová, ostatní podali podobná odvoláni)
 • 07.06.2016 Stížnost na postup výboru TJ vůči výboru a členům oddílu (dokument)
 • 07.06.2016 Návrh na přesetření průběhu VH a neplatnost usnesení (dokument)
 • 29.05.2016 Výbor Jednoty podává na Župu oznámení o zrušení registrace tenisového oddílu z důvodu rezignace dvou členů výboru TO a případné již třetí volby (z toho jedny byly ale nařízené výborem TJ) a dále z důvodu dlouhodobých neshod uvnitř oddilu (nepíše už, že se menšina zcela nekompromisně pomocí výboru TJ a vylučování prosazuje vůči většině oddílu a ničí dosavadní přátelskou atmosféru). O zrušení oddílu informavala starostka TJ členy oddílu emailem 21.7., tedy až 2 měsíce po zrušení oddílu (dokument).
 • 11.07.2016 Rozhodnutí župy ve věci odvolání členů proti vyloučení, rušení oddílu, stížnosti na činnost TJ a průběh VH - ruší rozhodnutí o vyloučení, zrušení oddílu je neplatné, body usnesení zařazené po přestávce VH jsou neplatné (dokumenty: Rozhodutí předsednictva župy, Zápis KK župy, Vyjádření předsedy OS župy)
 • 06.09.2016 Sdělení Župy Jednotě ve věci doručení Rozhodnutí předesdnictva župy (dokument)
 • 14.09.2016 Sdělení Župy Jednotě - setrvání na původním rozhodnutí ze dne 11.7.2016, nebyly doloženy žádné dokumenty opravňující k vyloučení členů, na ústní tvrzení (výboru TJ) nelze brát zřetel (dokument)
 • 14.09.2016 Stížnost rodičů na činnost výboru TJ (dokument), Odpověď starostky (dokument), Reakce rodičů na odpověď starostky (dokument)
 • Jednání KK ČOS ve věci průběhu a usnesení VH Jednoty - (protokol - dokument)
 • 14.10.2016 Sdělení Jednoty Župě ve věci vylučování (dokument) - doposud nemohli Rozhodnutí předsednictva župy projednat, protože jim údajně nebyly doručeny 2 přílohy - Memorandum (dokument), které zástupci výboru TJ odmítli na župní schůzi 11.7. podepsat a právní stanovisko týkající se neopravněného zrušení výboru oddílu? (dokument).
 • 25.10.2016 Sdělení Župy Jednotě (dokument) - předání jednání výboru TJ k prošetření kontrolním orgánům ČOS.

Vložte svůj text...