Zpráva k rekonstrukci

Zpráva k rekonstrukci povrchu kurtů

TJ Sokol Strančice

1) Úvod

2) Popis současného stavu

3) Požadovaný výsledek akce

4) Harmonogram prací - rozdělení na svépomocné a dodavatelské

5) Výkaz výměr

6) Předběžný rozpočet

7) Návrh financování

Strančice, 2015-12

1) Úvod

Tato zpráva byla zpracována za účelem rekonstrukce povrchu 2 antukových tenisových kurtů ve Strančicích a pro poptávkovou činnost tenisového oddílu. Vychází z původního projektu rekonstrukce tenisových kurtů a výstavby nového kurtu zpracovaného firmou AP projekt (2/2006), konzultací s dodavateli sportovních antukových povrchů a nabídek dodavatelů z roku 2013.

Uvažovány byly 3 varianty rekonstrukce povrchu

1) Cihelný recyklát, škvára, antuka

2) Kámen, škvára, antuka

3) Původní škvára, nová jemná škvára, antuka

Po konzultacích s dodavateli sportovních povrchů jsme vybrali variantu 3) a to z následujících důvodů:

Varianta 1) Skladba cihelný recykláž-škvára-antuka - u cihelného recyklátu byla po konzultaci s dodavately sportovních povrchů zjištěna nevhodnost z důvodu jeho rozpadu v zámrzné hloubce a hrozbě budoucích nerovností a propadání povrchu.

Varianta 2) - Při skladbě kámen-škvára-antuka voda rychle proniká do vrstvy kamenného podloží a velmi rychle opouští i tuto spodní vrstvu. U kurtů, které nemají stále přítomného správce, který by pravidelně kropil a z důvodů možných budoucích problémů se stavem spodní vody (nedostatek vody, zákazy kropení...) tento povrch velmi rychle vysychá a nedá se takzvaně "ukropit".

Varianta 3) Skladba vrstev původní škvára-nová jemná škvára-antuka má vysokou sací a absorpční schopnost při dešťových srážkách. V období sucha však voda opouští spodní vrstvu pomalu a je zásobárnou vlhkosti. Je to tedy skladba vhodná pro naše podmínky. Kromě toho je tato varianta podstatně levnější než varianta 2)

Z důvodu úspory nákladů budou některé práce provedeny svépomocí. Stěžejní práce přímo ovlivňující kvalitu budoucího povrhu budou provedeny dodavatelským způsobem, tj. profesionální firmou zabývající se stavbami a rekonstrukcemi sportovních povrchů

2) Popis současného stavu

Současný povrch kurtů je již nepropustný, herní deska už nemá dnes standardní vlastnosti. Po provedení sond bylo zjištěno, že kurty jsou založeny bez kamenného podloží přímo na jílu s průměrnou vrstvou škváry cca 12cm a antuky cca 4,8cm (viz příloha 1). Drenáž na zadních lajnách není pravděpodobně funkční.

Při dešťových srážkách se tvoří velké louže, které se vsakují velmi pomalu. Na některých místech kurtu jedna vzniká až dlouho vysychající vrstva antukového bláta. Tento stav zkracuje potenciál herního času a komplikuje organizaci turnajů a závodního hraní.

3) Výsledek akce

Výsledkem by měl být moderní povrch tenisových kurtů s vysokou schopností absorpce vlhkosti a vysokou schopností odvodu dešťových vod. Kurt č. 1 by měl být po třech stranách ohraničen odvodňovacími žlaby tak, aby je v budoucnu bylo možné využít pro odvodnění sezónní haly. Z toho důvodu dojde pravděpodobně ke změně tvaru současné travnaté stráně. Nově bude položen přívod vody na kropení kurtů (odděleně pro vodovodní řád a vodu z koupaliště nebo studny). Přívod vody bude zakončen zapuštěnou skruží pro k ukládání hadice.


4) Harmonogram prací - rozdělení na svépomocné a dodavatelské

1) Stará antuka a škvára ve vrstvě cca 5-6cm budou strženy a uloženy na pozemku 126/23 - svépomocí (konec ledna 2016)

2) Odborné vyměření a nivelace budoucí hrací plochy, vyměření a vyznačení odtokových žlabů - dodavatel (únor 2016)

3) Srovnání podkladové staré vrstvy škváry podle nového vyměření a nivelace (bod 2) - dodavatel (únor-březen 2016)

4) Položení trubek pro rozvod vody na kropení - oddělené z vodovodního řádu a z rybníka. Instalace skruže na kropicí hadici. - svépomocí (únor-březen 2016)

5) Instalace odtokových žlabů dle vyměření (bod 2) - svépomocí (únor-březen 2016)

6) Dodávka nové škváry, rozvoz a ruční rovnání v průměrné vrstvě cca 12cm, válcování strojním válcem... - dodavatel (březen - duben 2016)

7) Instalace nové antukové desky (1-1,5 cm) - dodavatel (duben 2016)

8) Vyměření kurtů a instalace umělých lajn - dodavatel (konec dubna 2016)

Dodavatelské firmy začínají klást vrstvy od března. Rozsah dodavatelských prací je cca 4 týdny. Časový harmonogram má rezervy, přesto je závislý na počasí.

5) Výkaz výměr